Avsiktsförklaring

Beskrivning av verksamheten
Föreningen bedriver verksamhet för barn med Downs syndrom och dess familj.
Det hålls regelbundna träffar och upplevelsebaserade aktiviteter.
Utöver olika ”prova på” aktiviteter är det också ett förebyggande arbete,
ett arbete där KASAM – känsla av sammanhang samt meningsfullhet och delaktighet talar sitt tydliga språk.
Kärnan i verksamheten är således det positiva igenkännandet hos varandra, den sociala gemenskapen, trivsel och fokuset på syskonen samt andra viktiga personer runtomkring barnen med Downs syndrom. Främja och integrera.

Kort beskrivning i punktform
• Friskvård
• Skapa mötesplatser för medlemmarna
• KASAM – känsla av sammanhang
• Öka information och utbyte av erfarenheter medlemmar och omgivning emellan
• Samverka med andra föreningar och organisationer för att ta till vara på medlemmars intressen, samt öka kunskapen hos allmänheten kring Downs syndom.

Målgrupp: Barn med Downs syndrom och deras familjer. Öppen för alla med anknytning till målgruppen.
Syfte: Främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn med Downs syndrom och deras anhöriga.